Sünni bakış açısına göre İslâm peygamberi tarafından sağlıklarında cennetle müjdelenmiş -cennete girecekleri Allah tarafından vaat edilmiş- on kişi için kullanılan ifadedir. Aşere-i Mübeşşere tabirinin yanı sıra el-mubeşşirun bi'l-Cenneh tabiri de bu kişiler için kullanılmıştır.


Ortak özellikleri


Hepsinin ilk müslümanlardan olmaları,


Bedir Savaşı'na katılmış olmaları,

İslâm'ı ve İslâm peygamberini sonuna kadar koruyacaklarına dair Hudeybiye gününde ağaç altında bey'at etmiş (söz vermiş) olmalarıdır.

Bu kişiler

Ebu Bekr-i Sıddık


Ömer bin Hattab

Osman bin Affan

Ali bin Ebu Talib

Talha bin Ubeydullah

Zübeyr bin Avvam

Abdurrahman bin Avf

Sa'd bin Ebi Vakkas

Said bin Zeyd

Ebu Ubeyde bin Cerrah