Kültürün Özellikleri Nelerdir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Kültürün Özellikleri Nelerdir?

 1. Kültürün ne olduğunu daha iyi anlamak için onun bazı özellikleri üzerinde durmak gerekir. Kültürün bazı temel özelliklerinin şöyle sıralamak mümkündür:

  Kültür Toplumsaldır

  Her nesil kendisinden önceki nesillerden öğrendiklerini ve kendisinin kültürün bütününe katkılarını bir sonraki nesile aktarmaktadır.Bu nedenle kültür insan için kendi toplumunun bir mirasıdır.Yani birey kültürü daha önceki kuşakların çaba ve tecrübelerinin bir ürünü olarak devralmaktadır. Kültür bir toplumsal üründür.İnsanlar arası etkileşimden doğar ve gelişir.

  Kültür Öğrenilir

  Kültür öğrenme ile kazanılır ve sosyal kalıtım yoluyla nesilden nesile aktarılır.

  Kültür Değişebilir

  Kültürün eski nesilden yeni nesile aktarılan bir miras olması onun değişmediği anlamına gelmez.Çünkü miras devralan yeni kuşak yaptığı yenilik ve değişmelerle kültürün zenginleşmesine yardım eder.Mevcut kültüre yeni bazı unsurlar eklendiği gibi bazı unsurlarda çıkarılır. Kültür durgun olduğu kadar değişkendir.Kültür belli bir kişi veya toplumca oluşturulmaz.Kültür zamanla değiştiği gibi, gruptan gruba da farklılık gösterir.Kültürün bütün parçalarının değişme hızı ve temposu aynı değildir.

  Kültür değişir ama bu değişim uyum yoluyla gerçekleşir.Her ne kadar doğal şartlar kültürü değiştirecek kadar güçlü olmasa da, kültürler zaman boyutu içinde doğal çevreye uyum gösterirler.Toplumsal şartlar ve ihtiyaçlar değiştikçe geleneksel çözüm yollarının sağladığı doyum düzeyi de azalır ve değişir.Değişen şartlar karşısında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılayacak ve sorunları çözecek yeni yol ve yöntemler veya araçlar oluşturulur.Kültür, yeni ihtiyaçlar ve sorunlar karşısında insanların geliştirdikleri yeni fikirler ve icatlarla değişime uğrar.

  Kültürün Özellikleri Nelerdir?


  Kültür Aktarılır ve Süreklidir

  Kültür öğrenilir, alışkanlık haline getirilir ve sonuçta sosyal kalıtım yoluyla nesilden nesile aktarılır. Bütün hayvanlar öğrenme yeteneğine sahiptir.Ancak öğrendiklerini bütünüyle yavrusuna bilinçli öğretebilen tek canlı insandır.

  Kültürün temel aktarma aracı dil'dir.Çünkü toplumda oluşturulan bütün kültür unsurları sözlü veya yazılı dille daha sonraki nesillere aktarılır. Kültürden söz edildiğinde insanlar öncelikle töreleri düşünür.Çünkü kültürün sürekliliğini gelenek ve görenekler oluşturur.

  Kültür İhtiyaç Gidericidir

  Kültür çeşitli ihtiyaçları giderici bir özelliğe sahiptir.Kültür insanların hem fizyolojik hem de sosyal ihtiyaçlarını giderir.Kültür, insanların temel biyolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılıyorsa, demek ki, bütün kültürlerde ortak kültürel unsurlar ve kurumlar mevcuttur.Kısaca kültürün ihtiyaçları karşılaması bize kültürün bazı ortak noktalarının varlığını ispatlamaktadır.Çünkü biyolojik ihtiyaçlar hemen hemen bütün insanlarda aynıdır.

  Kültür Öğeleri Arasında Bir Ahenk Mevcuttur

  Her kültür. Kendi unsurlarıyla tutarlı ve dengeli bir bütünlük teşkil eder.Yani toplumlarda aile, hukuk, sanat,ekonomik hayat, örf, adetler, ahlaki değer yargıları adeta birbirini tamamlayan bir bütün halinde görülür.

  Kültür Kurallar Sistemidir

  Kültür, toplumca benimsenen ideal kural ve davranışlardan oluşmaktadır.İnsanların toplum halinde yaşamalarını belirleyen yazılı ve yazılı olmayan kurallar kültürün bütünlüğünü ve devamlılığını sağlar.Çünkü kurallar sayesinde kültürel birikim sağlanır ve yeni nesillere aktarılır.İnsanlar kurallar sayesinde çalışır ve kültür öğelerini oluştururlar.

  Kültür Bütünleştiricidir

  Kültürün oluşturulan bütün öğeleri, uyumlu ve bütünleşmiş bir sistemi oluşturma özelliği taşır.Kültürel bütünleşme sağlanmadıkça toplumda sosyo-kültürel ve ekonomik alanlarda önemli uçurumlar oluşur.


  Güncelleme : 2017-10-07
Bölüm: Nedir?

Konu Etiketleri

kültür ve kültürün özellikleri, kültürel özelliklerimizin benzerlik ve farklılıkların nedenleri neler olabilir, kültürün işlevleri, kültürün unsurları, türkiye'nin kültürel özellikleri nelerdir kısaca

  Okunma: 6086 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -