ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NEDosya No : 2006/

Davacı :


Vekili : Av.


Yukarıda esas numarası verili dosya ile ilgili olarak 08/06/***** tarihli duruşmaya;

....... 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2005/….. E,
....... 2. Ağır Ceza Mahkemesi 2005/….. E,
.......7. Asliye Ceza Hukuk Mahkemesi 2005/…. E,

sayılı dosyalarındaki aynı gün tarihli duruşmalarımın bulunması ve yine gerek mesleki ve gerekse şahsi mazeretlerimin vüzuha gelmiş olması veçhile katılamayacağımı faks yoluyla bildiririm.

Mesleki ve sahsi mazeretimin kabulüne karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederim.08/06/2006

Davacı Vekili
Av….