..........
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE
YAKINAN
BORÇLU :.......

VEKİLİ :.......

.......

KARŞI TARAF
ALACAKLI :.......

VEKİLİ :.......

.......

KONU : Takibin İptaline Karar Verilmesi Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR :
1-Davacının müvekkilimiz aleyhine ../../.... tarihinde ............ Asliye Hukuk Mahkemesinde açmış olduğu .......... davası, ../../.... tarihinde ../.... Karar nolu Karar ile müvekkilimizin aleyhine sonuçlanmıştır.
2-Karar tarafımızdan temyiz edilmiştir.

3-Karar davacı tarafından, HUMK 443/4 maddesi çiğnenerek icraya konmuştur. Oysa aile ve sahsın hukukuna ilişkin ilamlar kesinleşmeden icraya konulamaz.

4-Davacının müvekkilimiz aleyhine ..... İcra Müdürlüğünün ../.... E. Sayılı dosyası ../../.... tarihinde koymuş olduğu icra takibinin iptalini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : IIK. Ve İlgili Mevzuat

KANITLAR : İcra Dosyası, Mahkeme İlami

CEVAP SÜRESİ : 10 Gündür

İSTEM SONUCU :
Açıklanan nedenlerle usule aykırı olarak yapılan takibin iptaline yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.


YAKINAN VEKİLİ
.......