1. Şimdi gene başka bir örnek alalım ( ) Ataç, Batı edebiyatından kimleri tutardı ( ) Bu da dikkate değer bir noktadır ( ) Bakınız bunlar kimlerdir ( ) Apuleius, Lukianos, Terentius ( )

Yukarıda parantezle belirtilen yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (:), (?), (.), (:), (...) B) (.), (?), (.), (.), (.)
C) (.), (?), (.), (,), (...) D) (:), (?), (.), (.), (...)
E) (.), (?), (.), (:), (.)

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç ( ) işareti, öbürlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) İkileme, bir sözcüğün yinelenmesi (tekrarlanması), anlamları yakın ya da karşıt olan sözcüklerin yan yana kullanılmasıyla oluşturulur.
B) Ataç'ın düzyazı türleri (roman, öykü, deneme) üstüne oldukça ilginç görüşleri vardı.
C) Varlıkları niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat (önad) denir.
D) Eleştirilerini nesnel (objektif) olmayan nedenlere bağlanması, onu başarısız kılıyordu.
E) Bu parçada vurgulanan (üstünde durulan) düşünce nesnel olmaktan uzak.


3. "Kimi eylemler bir oluş bildirir: sararmak, büyümek, buruşmak..."
Bu cümlede üç noktanın (...) kullanılış gerekçesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sözün bir yerde kesildiğini anlatma
B) Sözün bitmediğine dikkat çekme
C) Bir alıntının atlanan yerlerini belirtme
D) Söylenmek istenmeyen sözcükler olduğunu belirtme
E) Benzer örneklerin sürdürülebileceğini gösterme


4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme (‘) işaretinin kullanımı yanlıştır?
A) Onlar da biz de bir daha Side'ye gitmedik.
B) Erzincan'lı bir arkadaşına yardım etmiş.
C) TRT'nin yeni vericisi bugün hizmete giriyor.
D) Bize neden Antalya'nın haritasını göndermiş?
E) Ankara'nın bu kesimine yazın su verilmiyor.


5. Ağabeyim bardağı kırdığımı gördü mü (I) Eve neden böyle erken döndü (II) Yoksa bir şeylerden mi kuşkulanıyor (III) Herhalde benim davranışlarımdan bazı anlamlar çıkarıyor (IV) Suçumu anlarsa, ondan özür dileyebilir miyim (V)
Parçada numaralandırılmış yerlerden hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


6. Nedir senin istediğin ( ) Sokrates ( ) Bizi söylediklerine inandırmış gibi görünmek mi ( ) yoksa nerede olursa olsun doğruluğun ( ) eğrilikten daha iyi olduğuna inandırmak mı ( )
Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) (.) (?) (,) (,) (?) B) (,) (?) (,) (,) (?)
C) (?) (,) (!) (,) (!) D) (.) (,) (,) (!) (.)
E) (.) (.) (,) (,) (,)


7. Dizardarbaşı ( )
- Ali Usta dükkanı arayacağız ( ) dedi ( ) Koca Ali cevap verdi.
- Niçin ( )
Yukarıdaki parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A) (;) (.) (,) (?) B) (:) (.) (,) (!)
C) (:) (,) (.) (?) D) (:) (;) (.) (!)
E) (;) (,) (,) (?)8. Aşağıdakilerden hangisinde parantezle belirtilen yere noktalı virgül (;) getirilmelidir?
A) Meral'i yanına çağırır ( ) ona ne yapması gerektiğini söyler.
B) Büroya gidecek ( ) bu paketi sekretere vereceksin.
C) Üç kilo patates ( ) bir de ekmek istiyormuş.
D) Hesaplarında tutarlı ( ) kararlarında gerçekçi biridir.
E) Balığa gidemiyorum ( ) bütün zamanımı derslerim alıyor.


9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti (" ") gereksiz kullanılmıştır?
A) Şirazlı Sadi: "Tüm insanlar bir bütünün parçalarıyız." demiş.
B) "Tiyatro Tiyatro" dergisi, önceki akşam onuncu kuruluş yılını kutladı.
C) "Biliyorum ki o hep yanımızda olacaktır." sözleriyle konuşmasını bitirdi.
D) Bir dostum saksı içinde bir çiçek getirdi; öğüt de verdi: "Haftada bir sulanır."
E) Dün akşam "bize düşünmenin bir tiryakilik" olduğunu belirtti.


10. Büyükbabam ona dönerek ( ) "Avucunu aç, çabuk göster ( )" dedi.
Yukarıda parantezle belirtilen yerlere sırasıyla, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (:), (;) B) (.), (!) C) (:), (!)
D) (...) (.) E) (;), (!)


11. Düşünüyordum; oturan kimdi (I) Amcası mı (II) yoksa dayısı mıydı (III) Bana niye bu konuda hiçbir şey söylememişti (IV) Bu gizlilik nedendi (V)
Yukarıda, numaralanmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


12. Soralım biz de ( ) Işığın suçu olabilir mi ( ) Çirkinlikleri ( ) pislikleri gösterdiği için suçlu olabilir mi ışık ( )
Parantez içindeki yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A) (.) (!) (,) (?) B) (:) (?) (;) (!) C) (.) (?) (!) (?)
D) (:) (?) (,) (?) E) (.) (!) (;) (?)
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, virgül (,) eş görevli sözleri ayırma görevinde değildir?
A) Biliyorum, garajın hikâyesini yazmak zordu.
B) Bir yerde, bir sokakta kalamıyor ki insan.
C) Okullarda, yolculuklarda, kahvelerde insan içine karıştım.
D) Senin evinde, senin önünde nasıl bütün bezginlikler yok olur.
E) Bir sürü vida, demir kutular döşemenin üstünü kaplamıştı.
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül, arasöz ya da aracümleyi ayırmada kullanılmıştır?
A) Bu beğenmediğiniz eser, kim ne derse dersin, mutlaka iyi bir ödül alacaktır.
B) Uyumak, uzun uzun uyumak istiyorum kendi evimde.
C) Değerli öğretmenlerim, bizler için ne kadar çırpındığınızı hiç unutmam.
D) Bu işin sırrı, hoşa gitmek ve coşku uyandırmaktır.
E) Koca kafalı, sapsarı saçlı, beyaz bir bebekti.


15. Kısa çizgi (-), aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?
A) Tezinin tümünü 1983-1985 yılları arasında bitirdi.
B) İstanbul - Farankfurt uçuşu bir saat ertelenmiş.
C) Sahilde, kumsalın bittiği yerde, irili - ufaklı taşlar vardı.
D) Ülkemin her bölgesini- Doğu Karadeniz hariç- karış karış bilirim.
E) - mak, -mek eki, eylemden ad yapan ekler arasındadır.


16. Sözgelimi anlamları farklı olan "hâlâ" ile " hala" sözcüklerinin karıştırılmasını önlemek için birinde uzatma (düzeltme) işareti (^) kullanılması zorunludur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzeltme işareti (^) bu amaçla kullanılmıştır?
A) Bu yılki kâr, geçen yılki ile kıyaslandığında karşımıza olumsuz bir tablo çıkıyor.
B) Kardeşlerimden biri Lâpseki'de, diğeri Sinop'ta doğmuştu, üç yıl arayla.
C) Hafif hafif esen rüzgâr, yakıcı sıcağı biraz olsun hafifletiyordu.
D) Birkaç dükkân ötede ise dedesinin tamirci dükkânı varmış.
E) Lâmia, yatılı okuldan döndüğünde, köşkün satılacağını öğrenip üzülmüştü.


17. Kültür (I) sürekli ve çoğulcu bir söyleme (II) hareketli (III) hummalı ve sabırsız bir fısıltıya dayanır (IV) sanat ise izleyecisinden sessizlik ve sabır ister (V) Kültür kaçınılmaz bir şekilde gelişme gösterir.
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül (;) getirilmelidir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna üç nokta (...) getirilmez?
A) Siz olsanız sormaz mısınız neden geç kaldığını
B) Amerikalılar fırtınalara hep kadın adları vermişler:
Emma, Sandra, Tifanny
C) Daldım yine geçmişe; çocukluğuma, gençliğime
D) Bir de şöyle yan gözle süzmüyor mu yanındakileri, çevresindekileri
E) Hele bir daha zayıf alsın matematikten, fizikten

19. "Sınıfta öğrencileri bulamayınca müdür odasına gitti." Cümlesinde bir virgül kullanılarak önemli bir anlam ve öğe değişikliği yapılabilir.
Aynı özellik aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Her bugün içinde yarını taşır.
B) Sınıfta kimlerin takıma gireceği tartışılırken kavga çıktı.
C) Pazar günkü toplantıya tamirci çırağıyla gelmişti.
D) Herkesten önde koşarak ipi göğüsledi.
E) Bizim sınıfın yarısı geçen yıldan kalan öğrencilerle doluydu.
20. Aşağıdakilerden hangisi kısa çizgi (-) işaretinin kullanıldığı yerlerden biri değildir?
A) Bir olayın başlangıç ve bitiş yılları arasında
B) Dilbilgisi incelemelerinde, eklerin başında
C) Cümle içinde arasözlerin başında ve sonunda
D) Özel adlara getirilen çekim eklerini ayırmakta
E) Satır sonuna sığmayan sözcüklerin bölünmesinde


21. Azıcık ilerde, çınarın dibinde, bir küçücük, zavallı
I II III
nergis, soğuk dünyayı gülüşüyle ısıtıyor, kısacık
IV V
ömrünü mutlulukla yaşıyordu.
Bu cümledeki virgüllerden hangisi eş görevli sözcükleri ayırmakta kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
22. Yazarın güzelbilim (estetik) alanında yaptığı çok önemli çalışmalar da vardır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez (ayraç) işareti, bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır?
A) Adlar ve eylemler (dillerin temel sözcükleri) öncelikle öğrenilmesi gereken sözcük türleridir.
B) Bu yüksek bölgede (Doğu Anadolu'da) tarıma elverişli alanlar son derece azdır.
C) Mecaz- ı mürsel (düzdeğişmece) günlük yaşamda en sık kullandığımız sanatlardandır.
D) Feride (kısa bir kararsızlıktan sonra) düşüncelerini söyledi.
E) Yaşanılan her yerde (Anadolu ve Trakya'da) insanlarımız gerçek anlamda özverilidir.
23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, parantez ( ) ile gösterilen yere iki nokta ( : ) getirilmez?
A) Horatius ise ( ) "Kamburunun dostuna hoş görünmesini isteyen, dostunun sivilcelerini hoş görmelidir." demiş.


B) Yüzü ümitsizlikle sapsarı ( )
- Bu olabilse, dedi, bu olabilse …


C) Yakup Kadri'nin romanları nehir roman özelliği taşır ( ) Kiralık Konak, Panorama, Yaban, Ankara...


D) Kızılderililer kişiliklerine, yaptıkları kahramanlıklara göre ad alırlarmış ( ) Keskin Göz, Oturan Boğa...


E) Genç adamın bakışlarında fırtınalar esiyor ( ) ama bunu yansıtacak hiçbir hareket yapmıyordu.
24. Ad gibi kullanılmış sıfatlar, cümlede bir addan önceye rastlarsa, sıfat tamlaması sanılmasını önlemek için, sıfattan sonra virgül (,) konur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül bu amaçla kullanılmıştır?
A) Evimiz, bugün her zamankinden güzel göründü gözüme.
B) Genç, adama adresi bütün ayrıntılarıyla tarif etti.
C) Adam, iki adım daha attıktan sonra yere düştü.
D) Akıllı, onurlu, dürüst bir insandı büyük babası.
E) Onu, yine böyle güneşli bir bahar sabahı yolcu etmiştik.27. Yeni Türk şiirinin özellikleri şöyle sıralanabilir () "Şairanelik" denilen özentiyi bırakıp doğal olmak () çeşitli hayat konularını işlemek () birtakım kelime oyunlarına son vermek ()
Parçada parantezle belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (:) (:) (,) (.) B) (:) (,) (,) (…)
C) (:) (,) (,) (.) D) (.) (:) (,) (…)
E) (;) (,) (,) (.)28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül gereksiz kullanılmıştır?
A) Şu makaleyi okuyup, gazeteyi sana vereceğim.
B) Uzun boylu genç, gitarla güzel bir şarkı çalıyordu.
C) Eylül, edebiyatımızda ilk psikolojik roman olarak bilinir.
D) 1950'de ilk kitabını yayımlamış, büyük bir ilgi görmüştü.
E) Artık bu adamın yaptıklarına hiç mi hiç dayanamıyorum, dedi.


29. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilemez?
A) Bugün matematikten kaç soru çözdün
B) Neden geç kaldığımı anlatacağım
C) Niçin araştırmadan böyle bir işe kalkıştınız
D) Hangi kitabı daha çok beğendin
E) Maçı sizin evde mi izleyeceğiz

30. Bahçede çeşit çeşit ağaçlar (I) çiçekler (II) sebzeler vardı. Hepsine özenle bakılmış (III) hepsi de sulanmış (IV) ilaçlanmıştı. Ağaçlar güzelce (V) budanmıştı.
Parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine virgül (,) getirilemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.