Yurt dışındaki ekonomik faaliyetlerini sona erdirerek Türkiye'ye dönüş yapanlar, işletmeleriyle ilgili teknik malzeme, büro ve dükkan malzemelerini Türkiye'ye ithal edebilirler. Eşya ve malzemelerin gümrük vergisinden muaf olarak ithali için aşağıdaki şartlar aranır.


a) Yurt dışında bulunulan ülkedeki faaliyetin kesin olarak sona erdirilmiş olması gerekir.

b) En az 3 yıl süre ile aynı işte çalışılmış olmalıdır.

c) Eşya ve malzemelerin, işletmenin faaliyetini sona erdirmesinden en az 12 ay öncesinden beri işletmede kullanılıyor olmalıdır.

d) İthal edilecek eşya, işletmenin niteliği ve büyüklüğüne uygun olmalı ve Türkiye'de de aynı amaçla kullanılmalıdır.

Gerekli Belgeler

Muafiyet hükümlerinin uygulanabilmesi için, yurt dışındaki faaliyetin sona erdirildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde eşya ve malzemelerin Türkiye'ye getirilmesi gerekir.

Bunun için, işyeri faaliyeti durdurulmadan veya faaliyetin durdurulmasından sonra en çok 3 ay içinde, eşya ve makinaların Türkiye'ye gönderilmesinden önce aşağıda belirtilen belgelerle Gümrük Müsteşarlığı'na (Gümrükler Genel Müdürlüğü) müracaat edilir.

a) İşyeri açılış izin belgesi,

b) Mahalli esnaf ve sanatkar, ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi,

c) İthali istenen makina ve sair eşyanın faturaları ve varsa iş.yeri demirbaş kayıtlarına ilişkin belgeler,

d) İşletmenin son üç yıllık kazancı ve ödenen vergilere ilişkin belgeler,

e) İthali istenen malların, marka, model, seri numarası ve kullanım amaçlarına ilişkin liste,

f) Yukarıda a, b, c ve d bentlerinde sayılan belgelerin tasdikli tercümeleri ,

g) Gümrük Müsteşarlığınca gerekli görülen hallerde istenecek ilave belgeler.


- İşyeri nakli yoluyla, motorlu nakil vasıtalarının ithali mümkün değildir. Ayrıca gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilen eşya ve malzemeler, ithal tarihinden itibaren 12 ay geçmedikçe kiralanamaz, satılamaz ve devredilemez.


- Kesin dönüş yapan tıp doktorları, diş hekimleri ve veterinerlerin meslekleri ile ilgili tıbbi cihazların ithali için, yurda dönmeden önce Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekir.