Polis Akademisi Başkanlığı

Sloganı: "Bölünmez bütünlüğün, huzurun bekçisiyiz"
Kuruluş yılı: 06.11.1937
Eğitim dili: Türkçe
Yeri: Ankara, Türkiye
Web sitesi: pa.edu.tr

Polis Akademisi Hakkında Bilgi


Akademi Marşı
Bölünmez bütünlüğün, huzurun bekçisiyiz.
Cumhuriyet polisi, kanunların sesiyiz.
Ufuktan doğan güneş, gökteki parlayan ayyıldız
İnsanlığın erdemi, sevginin simgesiyiz.

Albayrağa renk veren, şehitlerin kanıdır
Polis Akademisi, Türk'ün şeref şanıdır.
Atatürk'ün izinde engelleri aşarız.
Vatanın her yerine görev için koşarız.

Haksızın karşısında, haklının, kanunun sesiyiz
Bu yolda can versek de gönüllerde yaşarız.
Albayrağa renk veren, şehitlerin kanıdır
Polis Akademisi, Türk'ün şeref şanıdır

Tarihçe
Polis Akademisi, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 18. maddesi gereğince, teşkilatın orta ve üst kademe yöneticilerini yetiştirmek üzere, Polis Enstitüsü adı altında, bir yıllık Meslekiçi Yüksek Okul olarak, 06 Kasım 1937 yılında kurulmuştur. Polis Enstitüsü, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Kararlarıyla 1940 yılında iki yıllık, 1962 yılında üç yıllık yüksek okullar içerisine alınmış olup, 1980 yılından itibaren öğretim süresi 4 yıla çıkarılmıştır. Anayasamızın 132. maddesi ve ükseköğretim Kanununun 2. maddesi gereğince, ayrı bir kanuni yapıya kavuşturulmuş ve 06 Aralık 1984 tarihinde, 3087 Sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Polis Akademisi adını alıp, 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren bir yükseköğretim kurumu haline getirilmiştir. Emniyet Teşkilatının ihtiyaç duyduğu diğer branşlardaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu kapsamında, 1989 yılında değişiklik yapılarak, 1991 yılından itibaren Fakülte Yüksek Okullar (FYO) adı altında öğrenci alınmaya başlanmış ve bu hizmetlerin yürütülmesi için Polis Akademisi görevlendirilmiştir. Polis Akademisi; 25 Nisan 2001 tarih ve 4652 sayılı kanunla, Polis Üniversitesi anlayışıyla yeniden yapılandırılmış olup, bünyesinde eğitim-öğretim hizmeti veren Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Polis Meslek Yüksek Okulları, Fakülte ve Yüksek Okullar bölümü ile üniversite statüsüne kavuşturulmuştur. Daha önce Emniyet Teşkilatının Polis Memuru ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyet gösteren Polis Okullarına, 25 Nisan 2001 tarih ve 4652 sayılı kanunla önlisans eğitimi veren Polis Meslek Yüksek Okulları hüviyeti kazandırılmıştır. Hâlihazırda 25 Polis Meslek Yüksek Okulu, eğitim-öğretime devam etmektedir. 2002 yılında kuruluşu tamamlanan Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nde; 4 ana bilim dalında (Suç Araştırmaları - Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi - Uluslararası Polislik Çalışmaları - Ceza Adaleti ve Yönetimi Anabilim Dalı) yüksek lisans eğitimi verilmesi, Yüksek Öğretim Kurulu Yürütme Kurulu'nca onanmış ve Anabilim Dalları kurulmuştur. 2006 yılında doktora eğitimine başlanmıştır.

Amaç
Bilimsel özerkliğe sahip bir yüksek öğretim kurumu olarak Polis Akademisi'nin amacı; Emniyet Teşkilatı'nın memur, amir ve üst düzey yönetici ihtiyacını karşılamak, ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora eğitim-öğretimi vermek, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmaktır.
Ön Lisans Eğitimi Polis Meslek Yüksek Okullarında Akademik eğitim, her eğitim-öğretim yılında 28 hafta olup, iki yıllık ön lisans eğitimini kapsamaktadır. Ön lisans eğitiminde devamlılık ve sınıf geçme esası uygulanmaktadır. Lisans Eğitimi 4 yıllık lisans eğitimi, Güvenlik Bilimleri Fakültesi'nde sürdürülmektedir. Yabancı öğrencilere ayrıca 1 yıl Türkçe hazırlık eğitimi verilmektedir. Eğitimde devamlılık ve sınıf geçme esastır.

Yüksek Lisans Eğitimi
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nde; Yüksek Lisans eğitimini tamamlama süresi dört yarıyıl olup, 2 yarıyıl ders, 2 yarıyıl ise tez dönemi olarak öngörülmüştür. Yüksek Lisans eğitimini kazanan Emniyet Teşkilatı mensupları, 1 yıl ücretli - izinli sayılmaktadır. Enstitümüzde, öncelikle teşkilatımızın ihtiyaç duyacağı alanlarda Anabilim Dalları kurulabileceği gibi, Yüksek Lisans ve Doktora programları da açılabilecektir.

Doktora Eğitimi
Doktora eğitimini tamamlama süresi dört yarıyıl olup, tez aşamasında, uygun bulunduğu takdirde, öğrenciye iki yarıyıla kadar ek süre verilebilmektedir. Fakülte ve Yüksek Okullar (FYO) Eğitimi Başkanlığımız bünyesinde, Fakülte ve Yüksek Okullar adı altında, teşkilatın ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında, nitelikli personel yetiştirilmesi amacıyla, özel branşlar hariç, Ankara'daki devlet üniversitelerinde öğrenci okutulmakta olup, öğrencilerin teşkilata adaptasyonunu sağlamak için ayrıca mesleki ve uygulamalı eğitim dersleri de verilmektedir.

Yöneticilik Eğitimi
Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin, Rütbe ve Terfi sınavlarında başarılı olan 3. Sınıf Emniyet Müdürleri için Yüksek Kademe Yöneticilik Eğitimi ile Başkomiserler için düzenlenen Meslek içi Orta Kademe Yöneticilik Eğitimi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nce verilmektedir.

Öğrenci Kaynağı

Güvenlik Bilimleri Fakültesi
Güvenlik Bilimleri Fakültesi'nin öğrenci kaynağını; Polis Koleji ve Lise (en az Polis Koleji'nden alınanların %25'i kadar genel lise, erkek kız teknik öğretim, ticaret ve turizm eğitimine bağlı okul) mezunları ile yabancı uyruklu öğrenciler oluşturmaktadır.

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nün öğrenci kaynağı; Lisans eğitimini almış Polis Akademisi mezunu, Harp Okulları, Akademi tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü adına okutulan fakülte mezunları ve diğer yüksek öğretim kurumları (hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri) mezunlarıdır.

FYO (Fakülte ve Yüksek Okullar)
Fakülte ve Yüksek Okulların öğrenci kaynağı; Polis Koleji, genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim ile ticaret ve turizm öğretimine bağlı lise mezunlarıdır. FYO öğrencilerini; Polis Akademisinin bulunduğu il merkezinde, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün her yıl belirlediği kontenjan listesi dahilinde, Devlet üniversitelerinin 1., 2. ve 3. Sınıflarında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır.

Polis Meslek Yüksek Okulları
Polis Meslek Yüksek Okulları, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan Polis Memurlarına mesleki ilk eğitimi vermek ve yetiştirmek üzere, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı 2 yıl süreli ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretim verilen parasız yatılı ve üniformalı eğitim kurumlarımızdır.
Yüksek okullarda öğretim süresi sınıf geçme esası ile iki öğretim yılıdır. Eğitim-öğretim yılı Ekim ayının ikinci haftası başlar. Öğretime başlama tarihinden önce birinci sınıf öğrencilerine en az 15 gün süreyle intibak eğitimi verilir. Dönemler arasında 2 haftalık sömestr izni verilir. İki öğretim yılı arasında Akademi tarafından belirlenen takvime göre uygulamalı eğitim yaptırılır. Uygulamalı eğitim dışında kalan süre yaz tatili olarak kullandırılır.
Yüksek okullardaki eğitimi başarı ile bitiren öğrenciler, Emniyet Teşkilatının birimlerine Aday Polis Memuru olarak atanırlar.

Güvenlik Bilimleri Fakültesi

Amaç
Güvenlik Bilimleri Fakültesi; Emniyet Teşkilatının orta ve üst kademe amir ve yönetici adaylarını, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan, toplum yararını şahsi menfaatinin üstünde tutan; aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu, Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren; beden, zihin, ruh, ahlâk ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, hizmetin kanunları uygun olarak yapılması ve arzu edilen neticeye ulaşması için inançlı ve şuurlu bir şekilde, meslek disiplininin gerektirdiği tavır ve davranışları gösteren, polis üniformasının gerektirdiği saygınlığı yaratabilen kişi ve meslek mensubu olarak yetiştirmektir. Güvenlik Bilimleri Fakültesi'nde eğitim-öğretim, sınıf geçmeye dayalı, yarıyıl esasına göre yapılır. Eğitim-öğretim süresi 4 yıl olup, öğrenimlerini bu süre içinde tamamlayamayanlara 1 yıl ek süre tanınır. Öğrenimlerini toplam 5 yıl içerisinde tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin, bulundukları sınıfa bakılmaksızın fakülteden ilişkileri kesilir.

Staj (Görev Başı) Eğitimi
Yıl içi eğitimleri ile uygulamalı eğitimlerini başarıyla bitirerek son sınıfa geçmeye hak kazanan öğrenciler, 3. sınıfın yaz tatilinde Temmuz ayında, mezun olduktan sonra görev alacakları birimlerde, görevleriyle ilgili olarak yapılan işlemleri öğrenmek, amirlik yasışarını Müdürlüğünün uygun göreceği il ve ilçelerde, bir ay süreyle uygulamalı mesleki eğitime tabi tutulurlar.

Uygulamalı Kamp Eğitimi
Polis Akademisi birinci sınıftan ikinci sınıfa, ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçen veya bu sınıfı tekrarlayan öğrenciler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce aksine bir karar verilmedikçe, Aydın Didim Uygulamalı Eğitim Merkezi Tesislerinde, en az bir, en çok iki ay süreyle, mesleki eğitim, atış tatbikatı, fiziki kondisyon ve ilk yardım konularında uygulamalı eğitime alınırlar. Öğrenciler, uygulamalı eğitim sonunda, uygulamalı eğitim konularının her birinden, görevli öğretim elemanlarınca değerlendirmeye tabi tutulurlar. Başarılı sayılan öğrenci yeterli, başarısız sayılan öğrenci yetersiz olarak değerlendirilir ve sonraki uygulamalı eğitiminde, yetersiz durumundan yeterli duruma gelmedikçe sınıfta kalmış sayılır.

Fakülte Öğrenci Kaynağı
Koleji ve Lise (en az Polis Koleji'nden alınanların %25'i kadar genel lise, erkek kız teknik öğretim, ticaret ve turizm eğitimine bağlı okul) mezunları ile yabancı uyruklu öğrenciler oluşturmaktadır. İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye kabul edilmeleri, İçişleri Bakanının onayı ile olur. Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim ve öğretimi izleyebilecek Türkçe dil yeterliliklerinin sınav ile tespit edilmesinden sonra öğretime başlatılır. Güvenlik Bilimleri Fakültesi'nde 227 yabancı uyruklu öğrenci eğitim-öğretim görmektedir. Fakültemizde şu an 13 ayrı ülkeden öğrencimiz bulunmaktadır. Bu ülkeler: Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, Ürdün, Makedonya, Moğolistan, Moldovya, Şlistin, KKTC, Türkmenistan, Sudan.

Socrates/Erasmus
Polis Akademisi; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına aktif olarak katılmaktadır ve Erasmus Üniversite Beyannamesi'ne (Erasmus University Charter-EUC) sahiptir. Socrates Erasmus Programı kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi gerçekleştirmek üzere aşağıdaki yüksek öğretim kurumları ile ikili anlaşmalar imzalanmıştır:
* General Jonas Zemaitis Askeri Akademisi Litvanya
* Polis Akademisi Çek Cumhuriyeti
* Maribor Üniversitesi, Ceza Adaleti ve Güvenlik Fakültesi Slovenya
* Salford Üniversitesi İngiltere
* Lyon 3 Üniversitesi Fransa
* Marburg Üniversitesi Almanya

2005-2006 akademik yılında, Erasmus öğrenci değişimi faaliyetleri doğrultusunda, Maribor Üniversitesi, Ceza Adaleti ve Güvenlik Fakültesi'nden 3 lisans öğrencisi, Güvenlik Bilimleri Fakültesi'nde bir dönem öğrenim görmüştür. Aynı yıl içinde Litvanya Askeri Akademisi'nden 2 yüksek lisans öğrencisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nde tez çalışması yapmıştır. Akademimiz Güvenlik Bilimleri Fakültesi'nden 3 öğrenci de, Maribor Üniversitesi, Ceza Adaleti ve Güvenlik Fakültesi'ne, bir dönem öğrenim görmek 2005-2006 akademik yılında Litvanya, İngiltere ve Slovenya'da bulunan yüksek öğretim kurumlarından bazı öğretim elemanları, Akademimize kısa süreli dersler vermek üzere gelmiş ve aynı ülkelere de Akademimiz öğretim elemanları, ders vermek üzere gitmişlerdir.

Bologna Süreci
Polis Akademisi, Bologna Süreci dâhilinde eğitim ve öğrenimde kalite güvencesinin sağlanması ve derecelerde tanınabilirlik adına, üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmektedir. Bu bağlamda, Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) geçiş ve Diploma Eki (DE) verilmesi çalışmalarını tamamlamıştır. Bologna Süreci ile belirlenen diğer ilke ve hedeşere uyum konusunda çalışmalar, titizlikle yürütülmektedir.

Mezuniyetle Sahip Olunan İmkanlar
Güvenlik Bilimleri Fakültesi mezunları; Güvenlik Bilimleri Fakültesi Lisans Diploması alarak Emniyet Teşkilatı Kanunuyla tespit edilen Komiser Yardımcısı rütbesiyle amir sınıfına terfi ettirilip, ihtiyaç duyulan kadrolara atanırlar. Emniyet Teşkilatının en üst rütbe ve makamlarına kadar yükselebilirler. Emniyet Teşkilatının her türlü imkanlarından (lojman, dinlenme tesisleri ve polisevleri), sağlık hizmetlerinden (bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil) yararlanabilirler. Emniyet Teşkilatının yurtdışı yabancı dil, mesleki eğitim kursu ve misyon koruma görevi için geçici görevle yurtdışına gidebilirler.

Fakültede Yaşam
Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Polis Akademisi'nin 4.000 dönümlük Gölbaşı Yerleşkesi'nde bulunmaktadır. Standart dersliklerimiz ile birlikte fakültemizde ayrıca bir adet Trafik Dershanesi ve bir adet Olay Yeri İnceleme Dershanesi mevcuttur. Kütüphanemiz, hafta içi 08:00 ve 17:00 saatleri arasında 25.000 kitap ve süreli yayın ile öğrenci, personel ve diğer araştırmacılara hizmet etmektedir. Fakültemizde, yabancı dil öğrenimini ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla uydu bağlantılı bir televizyon sistemi ile destekli; yazılı, sesli ve görsel kaynaklara sahip bir lisan laboratuarı mevcuttur. Moral amaçlı sinema gösterimlerinin yapıldığı 750 kişilik sinema salonumuzda, ayrıca konferans ve sempozyumlar düzenlenmekte ve öğrenci topluluklarınca hazırlanan programlar sergilenmektedir. Öğrencilerimizin, dinlenme ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere her devrenin kendine ait bir öğrenci gazinosu bulunmaktadır. Öğrencilerin sosyal yön ve kişisel becerilerini geliştirmeleri amacıyla öğrenci topluluklarına kol odaları tahsis edilmiştir. Gölbaşı Sitesinde, 1150 kişilik öğrenci yemekhanesi, 100 kişilik personel yemekhanesi ve 30 kişilik VIP salonu ile hizmet verilmektedir. Anıttepe sitesinde ise 400 kişilik bir öğrenci yemekhanesi, 500 kişilik öğrenci, personel ve halkımıza açık aile çay bahçesi ile hizmet verilmektedir. Polis Akademisi Anıttepe Eğitim Sitesinde FYO öğrencilerimiz için bir yatakhane, Gölbaşı Eğitim Sitesinde ise erkek öğrenciler için 1500 kişilik 2, bayan öğrenciler için ise 120 kişilik 1 yatakhane binası mevcuttur. Fakülte içinde öğrenci ve personelimize 3 berber, 3 terzi ve 2 kunduracı, bir PTT şubesi ve 2 bankomat ile de hizmet verilmektedir. Gölbaşı kampusüne; Anıttepe sitesinden kalkan servisler ve ayrıca Ulus ve Sıhhiyeden kalkan dolmuş ve halk otobüsleri ile ulaşılabilir.

Akademi TV
Akademi bünyesinde faaliyet gösteren Akademi TV, Akademide yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerini görsel ve işitsel yönden destekleyerek, bu faaliyetlerden azami verim elde etmek, öğrencilerin katılımcı, üretken olmalarını sağlayarak sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak ilkelerini benimseyen, kapalı devre bir televizyondur. Polis Akademisi Televizyonu yayınları, 3 farklı kategorideki programlardan oluşur: Eğitim, Aktüalite ve Magazin başlıkları altında yapılan programlar, öğrencinin sadece mesleki konulardaki bilgi ve becerisini geliştirmekle sınırlı kalmayıp, kişinin mesleki hayatına doğrudan etki eden sosyal yaşamına da bir disiplin ve düzen kazandırmayı hedef edinmiştir.

Sportif Yaşam
Öğrencilerimiz, Gölbaşı Yerleşkesindeki 3 adet kapalı spor salonu, 2 adet kondisyon merkezi, 1 adet toprak futbol sahası, 2 adet halı saha, 1 adet tenis kortu, 1 adet mini golf sahası, 3 adet basketbol, 5 adet voleybol, 1 adet plaj voleybolu sahaları, 3 sauna ve atletizm alanlarından oluşan, toplam 86.000 m2 alana yayılmış spor komplekslerimizden ve Anıttepe Yerleşkesindeki kapalı spor salonu, kondisyon merkezi ve halı sahadan, beden eğitimi ve yakın savunma dersleri ile boş vakitlerinde faydalanabilmektedirler. Ayrıca öğrencilerimize, bütünüyle elektronik malzeme ile geliştirilmiş olan ve senaryolu, sabit dönerli, hareketli dönerli ve normal hedef sistemlerinden oluşan 1 adet ateşli, uluslararası standartlara uygun 1 adet havalı tabanca atış poligonunda atış eğitimi verilmektedir. Fakültemizde atletizm ve kros, atıcılık, aikido, basketbol, bilek güreşi ve kondisyon, buz hokeyi, futbol, güreş, hentbol, judo, karate do, masa tenisi, orientring, taekwon-do, yüzme, masa tenisi, wing-tsung ve voleybol dahil toplam 18 spor branşında 600 öğrencimiz aktif olarak spor yapmaktadır. Sporcu kaynağı Polis Akademisi ve Polis Koleji öğrencileri, Emniyet Teşkilatı personeli ve sivil sporculardan oluşan, 29.11.1996 tarihinde federe olmuş, Polis Akademisi ve Polis Koleji Spor Kulübü ise; atıcılık, kros, buz hokeyi, basketbol, badmington, bisiklet, boks, futbol, güreş, hentbol, halter, judo, kayak, okçuluk, taekwon-do, yüzme, karate-do, masa tenisi, satranç, voleybol, otomobil ve motor sporları branşlarında çeşitli lig ve kategorilerde mücadelesine devam etmektedir. Düzenlenen birçok eğitim programı ile, başta öğrencilerimiz olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Koruma, Çevik Kuvvet Şubeleri personeline, yurt dışındaki misyon korunmaları ile görevlendirilen personele, Adalet Bakanlığı ceza infaz memurlarına, yabancı ülke güvenlik personeline ve Moldova Cumhurbaşkanı yakın koruma amirlerine, mesleki yakın savunma ve güvenlik eğitim ile temel ve uzman atış eğitimleri verilmiştir.

Öğrenci Toplulukları
Fakültede halen; İletişim Topluluğu, Akademi TV, Atam Topluluğu, Tiyatro Grubu, Müzik Grubu, Avrasya Topluluğu, Kriminoloji Topluluğu, AR-GE Grubu, Proje Topluluğu, Akademi Tarih Araştırmaları Topluluğu, Uluslararası Stratejik Güvenlik Araştırmaları Topluluğu (USGAT), Polisiye Bakış Topluluğu, Mavi Umut Topluluğu, Akademi Zeka Oyunları Topluluğu, İstihbarat Eğitim Topluluğu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Topluluğu, Hukuk Topluluğu, Terör Araştırmaları Topluluğu, Yabancı Dil Topluluğu gibi faaliyet gösteren birçok topluluk, kulüp ve gruplar mevcuttur.

Terör Araştırmaları Topluluğu (TAT),Türkiye'deki ve Dünyadaki Terör Örgütleri hakkında araştırmalar yapmakta ve bunların kaynaklarına çözüm yolları araştırmaktadır.
Akademi Tarih Araştırmaları Topluluğu (ATAK),2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında kurulan Akademi Tarih Araştırma Kulübü, kurulduğu günden bugüne, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda akademi öğrencilerinin daha zengin ve kapsamlı bir tarih perspektifi kazanmasını esas hedef olarak görmüş ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarını yürütmüş ve yürütmeye devam edecektir. Bu doğrultuda Türkiye'nin toplumsal tarihiyle ilgili çalışmaların ülkemizin kültürel zenginliği ve kültürel çalışması bakımından taşıdığı önemin akademi öğrencisinin bilincinde yer etmesinin sağlanmasını amaçlanmaktadır. Ulu Önder Atatürk'ün dile getirdiği "Geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez." vecizesi tarih biliminin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Yayınlar
Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ile diğer uygulamacılara, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin içtihat hukukundan yararlanma yolunun açılması ve AİHS standartlarının hayata geçirilmesi ile, bireylere; insan haklarının maksimum seviyede uygulandığı bir ülkede yaşama imkanının sunulmasını teminen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye ve diğer Avrupa Konseyi üyesi ülkeler hakkında verdiği kararlardan polisi ve ceza adaleti sistemini ilgilendiren kararların düzenli olarak tercüme edilerek yayınlandığı Polis Akademisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Dergisi ve güvenlik alanında yazılmış bilimsel makalelere yer verilen, bilimsel ve hakemli bir dergi olan Polis Bilimleri Dergisi Polis Akademisi tarafından yayınlanmakta olan en önemli iki süreli yayındır.

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Okullarındaki öğretim elemanı ihtiyacının karşılanmasının yanında, Güvenlik Bilimleri alanında uzman personel yetiştirmeyi amaçlayan Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu gereği 2001 yılında kurulmuştur. Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nün, asıl öğrenci kaynağı, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi mezunlarıdır. Bunun yanında yüksek lisans ve açılacak olan doktora programlarına, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri mezunları alınmaktadır. Güvenlik Bilimleri Enstitüsü;
* Suç Araştırmaları,
* Güvenlik Yönetimi ve Stratejileri,
* Uluslararası Polislik,
* Ceza Adaleti ve Yönetimi ana bilim dalı başkanlıklarından oluşmaktadır.
Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulü, Enstitünün teklif üzerine, Yüksek Kurulun görüşü alınarak, Polis Akademisi Yönetim Kurulu'nca karara bağlanır. Bu öğrenciler, alınan karardaki esas ve usuller çerçevesinde Enstitüye kabul edilir.

Fakülte ve Yüksekokulları (FYO)
FYO'da, Emniyet Teşkilatının ihtiyaç duyduğu alanlarda, her eğitim-öğretim yılı başında tespit edilen kontenjanlar doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü adına Ankara'daki devlet üniversitelerinin ilgili bölümlerinden alınan öğrenciler okutulur. Mesleki ve uygulamalı kamp eğitimlerine tabi tutularak, bu eğitimleri ve okudukları fakültedeki eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uygun kadrolarına Komiser Yardımcısı rütbesinde atanırlar.  

Polis Meslek Yüksek Okulları
Amacı; Emniyet Teşkilatının alt kademe personel adaylarını, meslekî, hukukî, sosyal ve kültürel dersleri ve uygulamaları içeren önlisans eğitimi ile yetiştirmek olan Polis Meslek Yüksek Okulları, Polis Akademisi Başkanlığı'nın bünyesinde kurulan, 2 yıllık ön lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardır:
* Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu
* Afyon Polis Meslek Yüksek Okulu
* Aksaray Polis Meslek Yüksek Okulu
* Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu
* Balıkesir Polis Meslek Yüksek Okulu
* Bayburt Polis Meslek Yüksek Okulu
* Elazığ Polis Meslek Yüksek Okulu
* Erzincan Polis Meslek Yüksek Okulu
* Erzurum Polis Meslek Yüksek Okulu
* Gaziantep Polis Meslek Yüksek Okulu
* Hatay Polis Meslek Yüksek Okulu
* Kastamonu Polis Meslek Yüksek Okulu
* Kayseri Polis Meslek Yüksek Okulu
* Kemal Serhatlı Polis Meslek Yüksek Okulu
* Konya Ereğli Polis Meslek Yüksek Okulu
* Malatya Polis Meslek Yüksek Okulu
* Nazilli Polis Meslek Yüksek Okulu
* Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu
* Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu
* Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu
* Siirt Polis Meslek Yüksek Okulu
* Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu
* Trabzon Polis Meslek Yüksek Okulu
* Yozgat Polis Meslek Yüksek Okulu

Polis Yemini
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İlke ve İnkılaplarına Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını Milletin hizmetinde olarak, tarafsız ve eşitlik ilkelerine, bağlı kalarak uygulayacağıma, Türk Milletinin, Milli, Ahlaki, İnsani, Manevi ve Kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma, İnsan Haklarına ve Anayasanın Temel İlkelerine dayanan, Milli, Demokratik, Laik bir Hukuk Devleti olan, Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime NAMUSUM ve ŞEREFİM ÜZERİNE YEMİN EDERİM.

Polis Marşı
Yurtta sulh,cihanda sulh amacımız her işte.
Türk öğün, çalış, güven bekleyenin var işte.
Hudutta ordu bekler, dahilde biz bekleriz.
Biz kanunun, rejimin timsali POLİSLERİZ.
Halkın hizmetindedir bizim bütün varlığımız.
Doğrulukla incelik ayrılmaz şiarımız.
Hudutta ordu bekler, dahilde biz bekleriz.
Biz kanunun, rejimin timsali POLİSLERİZ.
Başbaşa yaşar bizde mesuliyet ve şeref.
Emri yapmak vatana hizmet etmek tek hedef.
Hudutta ordu bekler, dahilde biz bekleriz.
Biz kanunun, rejimin timsali POLİSLERİZ.

İletişim
Adres: Polis Akademisi Başkanlığı, Gölbaşı / ANKARA
Telefon: (312) 499 70 02
e-posta: webmaster@pa.edu.tr