İdare işlevi, "Devletin yasama ve yürütme erklerinin saptadığı siyasi yönde ve hukuki çerçeve içerisinde, toplumun düzenli ve uygarca yaşamasını sağlamak ve sürdürmek için (esas itibariyle) kamu gücü ve usulleri kullanılarak doğrudan, devamlı ve ahenkli surette kamusal faaliyetlerin yürütülmesidir." Toplumda düzenin dirliğin sağlanması, kamunun uygar ve ortak gereksinimlerinin karşılanması, özel kişilerin kamuya yararlı işlerinin desteklenmesi, toplumun ihtiyaçlarının belirlenmesi ve planlanması, idarenin faaliyetlerinin konusunu oluşturmaktadır. Bu işlevi sebebiyle, günlük yaşamımızda idarenin önemli yeri bulunmaktadır. Yasama, yargı ve hatta yürütme organlarıyla temasımız olmayabilirken, kamu hizmetleri dolayısıyla, idareyle her an içiçe, yüzyüze yaşamaktayız.


İdare ile yürütme arasında yakın ilişki vardır. Yürütme aynı zamanda, merkezi idarenin merkez örgütünü oluşturmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, bakanlar, bakanlık teşkilatının amiridirler, Başbakan ise tüm bakanlıkların en üst amiri olarak tanımlanmaktadır. Yürütmenin yasama ile olan ilişkileri, kanun hükmünde kararnameler, uluslararası andlaşmalar, yasa tasarıları gibi işlemleri dışında kalan işlemleri hukuken idari işlemlerdir. Bu nedenledir ki Anayasa, idareyi yürütme bölümünde düzenlemiştir. Anayasa, Türkiye Cumhuriyeti idaresinin merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına göre kurulacağını; görevlerinin ve kuruluşunun kanunla olacağını; kamu tüzelkişiliğinin de ancak yasayla veya yasanın açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulacağını hükme bağlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün sonucu olarak da idarenin kuruluş ve görevleri bakımından bir bütün olduğu ilkesi getirilmiştir (m. 123).


Anayasada belirlenen Cumhuriyet'in temel nitelikleri, idarenin de temel nitelikleridir. Aynı şekilde Devletin temel amaç ve görevleri idareye verilmiş görevlerdir.