Amasya Genelgesinin Önemi ve Özellikleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Amasya Genelgesinin Önemi ve Özellikleri

 1. -Ulusal Hareketin ilk resmi belgesidir.

  -M. Kemal ilk defa açıkça ve resmen İstanbul Hükümetine karşı çıkmıştır.

  -Ulusal egemenlikten ilk defa bahsedilmiştir.

  -M. Kemal'in 3. Ordu Müfettişi olarak yaptığı son resmi icraatıdır.

  -Milli Mücadelenin programını belirtir. Misak-ı Milliye giden ilk adımdır.

  -Bir ihtilal (başkaldırı) bildirisidir.

  Erzurum Kongresinin, Balıkesir, Alaşehir Kongrelerinin ve Sivas Kongrelerinin toplanması bu genelgenin amacına ulaştığını gösterir.   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2010-06-12 #2
  Türk kurtuluş hareketini kişisel bir hareket olmaktan çıkarıp, milletin birlik ve dayanışmasını sağlayan milli bir hareket haline getirmektir.

  Amasya genelgesi, Mustafa Kemal'in dışında bazı komutanlar tarafında da imzalanarak yayınlandığı için; Havza genelgesinden farklıdır. Genelge çok imzalıdır. Mustafa Kemal'in dışında

  Rauf bey, Ali Fuat Paşa, Refet Bey de genelgeyi imzalamıştır. 15. Kolordu Komutanı Kazım

  Karabekir, Erzurum kongresi hazırlıklarıyla ilgilendiği için, Amasya'ya gelememiş ve genelgeyi imzalayamamıştır.

  Amasya Genelgesi, Mustafa Kemal'in Samsun ve Havza'dan askeri komutanlara, sivil yöneticilere gönderdiği bildiri ve genelgelerle halka açıkladığı görüşlerin bir program ve karar halinde açıklanmasıdır.

  Mustafa Kemal ve sayılan komutanlar kendi aralarında; askeri ve milli teşkilatın hiçbir suretle terk ve başkasına bırakılmaması silah ve cephanelerin teslim edilmemesi, işgallerde ortak hareket edilmesi kararlarını da alırlar.

  Mustafa Kemal'in , yaveri Cevad Abbas Bey'e yazdırdığı genelgenin esasları şunlardır:

  1.Yurdun bütünlüğü ve bağımsızlığı tehlikededir.

  2.İstanbul'daki hükümet, üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirmemektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi gösteriyor.

  3.Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

  4.Milletin durumunu ve davranışlarını göz önünde tutmak ve haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için, her türlü etkiden ve denetimden kurulmuş bir kurulun varlığı gereklidir.

  5.Anadolu'nun her yönünden en güvenli yeri olan Sivas'ta, milli bir kongrenin tez elden toplanması kararlaştırılmıştır. Milli bir kongre olan Sivas kongresine çağrı Amasya genelgesinde yapılmıştır. Milli irade milli egemenlik burada söz konusu edilmiştir.

  6.Bunun için bütün illerin her sancağından, halkın güvenliğini kazanmış üç delegenin mümkün olan süratle hemen yola çıkarılması gerekmektedir.

  7.Her hangi bir kötü durumla karşılaşılabileceği düşünülerek, bu iş bir sır gibi tutulmalı ve delegeler gereken yerlere kimliklerini gizleyerek gelmelidir.

  8.Doğu illeri adına, 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. O güne kadar, diğer delegeler de Sivas'a ulaşabilirse, Erzurum Kongresinin delegeleri de Sivas'ta yapılacak genel kongreye katılmak üzere yola çıkacaklardır.

  Önemi:Bu genelgeyle; Kurtuluş Savaşı'mızın gerekçesi, yönetim ve metodu belirlenmiştir. "Türk Milletinin geleceğini, Türk Milletinin azim ve kararı belirleyecektir."

 3. 2010-06-12 #3
  • Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi, amacı ve yöntemi belirlenmiştir.


  • Kurtuluş Savaşının ilk siyasi belgesidir.


  • İlk kez milli egemenliğe dayalı bir yönetimden bahsedilmiştir. (3.madde)


  • İstanbul Hükümeti ilk kez yok sayılmıştır. (3.madde)


  • Türk milleti hem İstanbul Hükümeti'ne hem de işgalci güçlere karşı mücadeleye çağrılmıştır


 4. 2010-06-12 #4
  • Amasya Görüşmesi
  • Damat Ferit Paşa'nın yerine getirilen Ali Rıza Paşa, Temsil Heyeti ile görüşmek üzere Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı görevlendirdi.


  • Mustafa Kemal ve Rauf Bey'in de bulun*duğu bu görüşmelerde alınan kararlar:


  • 1. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı korunacaktır.


  • 2. Müslüman olmayan topluluklara siyasî egemenlik ve sosyal dengemizi bozacak nitelikte haklar verilmeyecektir.


  • 3. İstanbul Hükümeti Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk cemiyetini tanıyacaktır.


  • 4. Osmanlı Mebuslar Meclisi Anadolu'da, İstanbul Hükümetinin uygun göreceği gü*venilir bir yerde toplanacaktır.

  ÖNEMİ
  • İstanbul Hükümeti, Amasya görüşmesine temsilci göndermekle, Temsil Heyetinin hukukî varlığını kabul etmiş oluyordu.


  • Amasya Genelgesi'nin Önemi:
   • Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi, amacı ve yöntemi belirlenmiştir.


   • Kurtuluş Savaşının ilk siyasi belgesidir.


   • İlk kez milli egemenliğe dayalı bir yönetimden bahsedilmiştir. (3.madde)


   • İstanbul Hükümeti ilk kez yok sayılmıştır. (3.madde)


   • Türk milleti hem İstanbul Hükümeti'ne hem de işgalci güçlere karşı mücadeleye çağrılmıştır


 5. 2010-06-12 #5
  • Madde:Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.
  Yorum:
  • Milli mücadelenin gerekçesi belirtilmiştir.
  • Bölgesel kurtuluş çarelerinin yetersizliği anlatılmıştır.
  • Ulusal bağımsızlık için Türk Milleti'ne çağrı yapılmıştır.

  • Madde:İstanbul Hükümeti yüklendiği görevi yerine getirememektedir.Bu durum milletimizi yok saymak anlamına gelmektedir.
  Yorum:
  • İstanbul Hükümetine karşı güvensizlik duyulduğu ilk kez açıkça belirtilmiştir.
  • İstanbul Hükümetinin Türk Milletini temsil etmediği ortaya konulmuştur.
  • Bu durum Anadolu'da yeni bir direnişin başlamasının gerekliliğini ortaya koymuştur.
  • Kendisini Samsuna gönderen İstanbul Hükümetine karşı gelen Mustafa Kemal Paşa böylece yetki ve görevlerini aşmış bunun sonucunda İstanbul'a geri çağırılmıştır.

  • Madde:Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
  Yorum:
  • Genelgenin en önemli ve kapsamlı maddesi bu maddedir.
  • Kurtuluş savaşının yöntemi ve amacı belirtilmiştir.
  • Milli Mücadelenin millete danışılarak yani demokratik bir yöntemle gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.
  • Milli mücadelenin amacının milletin iradesine dayanan bir yönetim kurmak olduğu belirtilmiştir.
  • Yönetim şeklinin değiştirileceği dolaylı olarak belirtilmiş üstü kapalı bir şekilde cumhuriyet yönetimine işaret edilmiştir.
  • Bölgesel kurtuluş sömürgecilik yada manda-himaye yönetimlerinin hiçbirinin kabul edilemeyeceği açık bir dille ifade edilmiştir.
  • Yapılacak olan direnişin evrensel niteliklere dayandığı belirtilmiştir.

  • Madde:Milletin haklarını korumak amacıyla her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.
  Yorum:
  • Kurtuluş savaşı için milletin teşkilatlanması gerektiği vurgulanmıştır.
  • Bu maddenin sonucu İlk kez Erzurum Kongresinde "Temsil Heyeti" adıyla bölgesel bir kurul oluşturulmuştur.Bu kurul Sivas Kongresinde tüm yurdu temsil eder hale getirilmiştir.

  • Madde:Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongre toplanmalıdır.
  Yorum:
  • Yurt çapındaki bölgesel direniş çalışmalarının tek bir merkezde toplanması amaçlanmıştır.
  • Teşkilatlanmak için somut adımlar atılmaya başlanmıştır.
  • Alınacak kararların bütün yurdun temsilcileri tarafından onaylanması amaçlanmıştır.
  • Demokratik yöntem bu şekilde uygulamaya konulmuştur.
  • Milli birlik ve beraberlik sağlanarak cemiyetlerin birleştirilmesine zemin hazırlanmıştır.

  • Madde:Her sancaktan halkın güvenini kazanmış üçer kişi seçilerek hemen Sivas'a doğru yola çıkmalıdır.
  Yorum:
  • Alınacak kararların kişisel olmaktan uzak milli kararlar olması amaçlanmıştır.

  • Madde:Sivas'taki kongreye katılacak olan delegeler Müdafaa-i Hukuk,Redd-i İlhak Cemiyetleri ve belediyeler tarafından seçilecektir.
  Yorum:
  • Yerel idareler etkili kılınmıştır.
  • Delegelerin Milli mücadele yanlısı ve halkın güvenini kazanmış kişiler olmaları sağlanmaya çalışılmıştır.

  • Madde:Bu genelge Milli bir sır olarak saklanmalı ve delegeler gereken yerlerde kimliklerini gizleyerek Sivas'a gelmelidirler.
  Yorum:
  • Genelge kararlarının uygulanmasının İstanbul Hükümeti ve İtilaf devletleri tarafından engelleneceği hatırlatılmıştır.
  • Sivas Kongresinin toplanmasının engellenebileceği belirtilmiştir.

  • Madde:Doğu illeri adına 10 Temmuz 1919'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır.O güne kadar diğer illerin delegeleri Sivas'a ulaşabilirlerse Erzurum Kongresinin delegeleri de Sivas Kongresine katılmak için yola çıkacaklardır.
  Yorum.
  • Erzurum'da bölgesel cemiyetlerin toplanacağı kongre diğer bölgelere de duyurularak bu tip kongrelerin yaygınlaştırılması sağlamak istenmiştir.

  • Madde:Askeri ve sivil teşkilatlar hiçbir suretle dağıtılmayacak yönetimi başkalarına devredilmeyecek ve silahlar teslim edilmeyecektir.
  Yorum:
  • Gerektiğinde silahlı bir mücadelenin yapılacağı ifade edilmiştir.
  • Mondros Ateşkes Antlaşmasına karşı çıkılmıştır.
  • Yapılacak direnişin top yekün bir mücadele olacağı ortaya konulmuştur.
  • Mustafa kemal Paşa'nın resmi görevini yerine getirmeyeceği ortaya çıkmıştır.
  • Askeri ve sivil makamların Milli mücadele yanlılarının elinde kalması amaçlanmıştır.

  Amasya Genelgesi'nin Milli Mücadele'deki Yeri
  • Bir ihtilal beyannamesi özelliği taşır.
  • Türk İnkılabının "İhtilal safhası"nı başlatmıştır.
  • Siyasi,hukuki ve askeri bir direniş başlatmıştır.
  • Havza Genelgesi ile uyandırılmış olan ulusal bilinç artık harekete geçirilmiştir.
  • İstanbul'un artık Anadolu'nun sesini dinlemesi gerektiği ortaya konulmuştur.
  • İstanbul Hükümeti'ne karşı güvenini yitirmiş olan fakat ne yapacağını bilemeyen vatanperver aydınların ve subayların Anadolu'ya geçmesi sağlanmıştır.
  • Yurdun her tarafında yeni bir heyecan oluşmuş ve Sivas Kongresi'ne katılmak için delege seçimleri yapılmaya başlanmıştır.
  • En karanlık günlerde bir milletin yeniden dirilişine önayak olmuştur.
  • Milli Mücadelenin gerekçesi amacı ve yöntemi belirtilmiş daha sonra toplanan bütün kongrelerin ve oluşturulan teşkilatların temeli bu genelgeye dayanmıştır.
  • Milli egemenlik ve bağımsızlık mücadelesi birlikte başlatılmıştır.
  • İstanbul hükümeti'ne karşı açıkça cephe alınmasına rağmen saltanata açıkça karşı çıkılmamıştır.
  Amasya Genelgesi'ne Tepkiler
  • İstanbul Hükümeti Mustafa kemal Paşayı İstanbul'a geri çağırmış,isterse bir süre istirahat için izine ayrılmasını önermiştir.
  • İstanbul Hükümeti genelge maddelerinin yasa dışı olduğunu ilan etmiş ve uygulayacak olanların tutuklanacağını açıklamıştır.
  • Mustafa Kemal Paşa İstanbul Hükümetinin İstanbul'a gelmesini istemesine rağmen bu emri yerine getirmediği için müfettişlik görevinden alınmış hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştır.
  • Böyle bir ortamda Tokat üzerinden Erzurum'a hareket eden Mustafa kemal Paşa Erzurum'da İstanbul ile haberleşmesini bir süre daha sürdürmüş ancak bunun bir fayda sağlamayacağını görünce 7-8 Temmuz 1919 gecesi çok sevdiği askerlik görevinden de istifa etmiştir.Bu karardan sonra Mustafa kemal Paşanın İstanbul Hükümetine resmi açıdan bağlılığı ve emirleri uygulama zorunluluğu kalmamıştır.Bu olaydan itibaren Mustafa kemal Paşa artık sivil bir kişi olarak ulusal direnişi teşkilatlandırmaya çalışacaktır.Sivil olarak gerçekleştirdiği ilk çalışma Erzurum Kongresinin başkanlığını yürütmek olmuştur.


 6. 2010-06-12 #6
  1. Türk inkılabının ihtilâl safhası başlamıştır.
  2. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi, amacı ve yöntemi belirlenmiştir.
  3. İlk kez milli egemenliğe dayalı bir yönetimden bahsedilmiştir.
  4. İstanbul Hükümeti ilk kez yok sayılmıştır.
  5. Türk Milleti, hem İstanbul'a hem de işgalci güçlere karşı mücadeleye çağırılmıştır.
  6. Kurtarıcı olarak görülen padişah, hilafet, manda ve himaye düşüncesinin yerini millet ve milliyetçilik düşüncesi almıştır.
  7. Üstü kapalı olarak Heyet-i Temsiliyenin (Temsil Kurulu) oluşturulmasından bahsedilmiştir.
  8. Mustafa Kemal padişah tarafından kendisine verilen 9. Ordu Müfettişliği yetkilerini aşmış, kendi sorumluluğunda olmayan batı bölgelerine de bir tamim yayınlamıştır.
  9. Direniş esasları ilk defa Amasya'da yazılı bir ilke haline getirilmiştir.
  10. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır oluşumu sağlamlaşmıştır .
  11. İlk kez ulusal egemenlikten bahsedilmiş olduğundan evrensel bir maddedir.
  12. Avrupalı devletlerin sömürgelerindeki mazlum uluslar için de bir örnek teşkil etmiştir.
  13. Müdafayi Hukuk Cemiyetlerini birleştirmek için Sivas'ta bir kongre toplanma kararı alınmıştır.
  14. Ordu terhis edilmemesi ve Erzurum'a gelen delegelerin doğrudan Sivas'a gelmeleri istenmiştir.
  15. Kurtuluş Savaşı resmen ilan edildi.


 7. 2010-06-12 #7
  • Madde:Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.
  Yorum:
  • Milli mücadelenin gerekçesi belirtilmiştir.
  • Bölgesel kurtuluş çarelerinin yetersizliği anlatılmıştır.
  • Ulusal bağımsızlık için Türk Milleti'ne çağrı yapılmıştır.

  • Madde:İstanbul Hükümeti yüklendiği görevi yerine getirememektedir.Bu durum milletimizi yok saymak anlamına gelmektedir.
  Yorum:
  • İstanbul Hükümetine karşı güvensizlik duyulduğu ilk kez açıkça belirtilmiştir.
  • İstanbul Hükümetinin Türk Milletini temsil etmediği ortaya konulmuştur.
  • Bu durum Anadolu'da yeni bir direnişin başlamasının gerekliliğini ortaya koymuştur.
  • Kendisini Samsuna gönderen İstanbul Hükümetine karşı gelen Mustafa Kemal Paşa böylece yetki ve görevlerini aşmış bunun sonucunda İstanbul'a geri çağırılmıştır.

  • Madde:Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
  Yorum:
  • Genelgenin en önemli ve kapsamlı maddesi bu maddedir.
  • Kurtuluş savaşının yöntemi ve amacı belirtilmiştir.
  • Milli Mücadelenin millete danışılarak yani demokratik bir yöntemle gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.
  • Milli mücadelenin amacının milletin iradesine dayanan bir yönetim kurmak olduğu belirtilmiştir.
  • Yönetim şeklinin değiştirileceği dolaylı olarak belirtilmiş üstü kapalı bir şekilde cumhuriyet yönetimine işaret edilmiştir.
  • Bölgesel kurtuluş sömürgecilik yada manda-himaye yönetimlerinin hiçbirinin kabul edilemeyeceği açık bir dille ifade edilmiştir.
  • Yapılacak olan direnişin evrensel niteliklere dayandığı belirtilmiştir.

  • Madde:Milletin haklarını korumak amacıyla her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.
  Yorum:
  • Kurtuluş savaşı için milletin teşkilatlanması gerektiği vurgulanmıştır.
  • Bu maddenin sonucu İlk kez Erzurum Kongresinde "Temsil Heyeti" adıyla bölgesel bir kurul oluşturulmuştur.Bu kurul Sivas Kongresinde tüm yurdu temsil eder hale getirilmiştir.

  • Madde:Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongre toplanmalıdır.
  Yorum:
  • Yurt çapındaki bölgesel direniş çalışmalarının tek bir merkezde toplanması amaçlanmıştır.
  • Teşkilatlanmak için somut adımlar atılmaya başlanmıştır.
  • Alınacak kararların bütün yurdun temsilcileri tarafından onaylanması amaçlanmıştır.
  • Demokratik yöntem bu şekilde uygulamaya konulmuştur.
  • Milli birlik ve beraberlik sağlanarak cemiyetlerin birleştirilmesine zemin hazırlanmıştır.

  • Madde:Her sancaktan halkın güvenini kazanmış üçer kişi seçilerek hemen Sivas'a doğru yola çıkmalıdır.
  Yorum:
  • Alınacak kararların kişisel olmaktan uzak milli kararlar olması amaçlanmıştır.

  • Madde:Sivas'taki kongreye katılacak olan delegeler Müdafaa-i Hukuk,Redd-i İlhak Cemiyetleri ve belediyeler tarafından seçilecektir.
  Yorum:
  • Yerel idareler etkili kılınmıştır.
  • Delegelerin Milli mücadele yanlısı ve halkın güvenini kazanmış kişiler olmaları sağlanmaya çalışılmıştır.

  • Madde:Bu genelge Milli bir sır olarak saklanmalı ve delegeler gereken yerlerde kimliklerini gizleyerek Sivas'a gelmelidirler.
  Yorum:
  • Genelge kararlarının uygulanmasının İstanbul Hükümeti ve İtilaf devletleri tarafından engelleneceği hatırlatılmıştır.
  • Sivas Kongresinin toplanmasının engellenebileceği belirtilmiştir.

  • Madde:Doğu illeri adına 10 Temmuz 1919'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır.O güne kadar diğer illerin delegeleri Sivas'a ulaşabilirlerse Erzurum Kongresinin delegeleri de Sivas Kongresine katılmak için yola çıkacaklardır.
  Yorum.
  • Erzurum'da bölgesel cemiyetlerin toplanacağı kongre diğer bölgelere de duyurularak bu tip kongrelerin yaygınlaştırılması sağlamak istenmiştir.

  • Madde:Askeri ve sivil teşkilatlar hiçbir suretle dağıtılmayacak yönetimi başkalarına devredilmeyecek ve silahlar teslim edilmeyecektir.
  Yorum:
  • Gerektiğinde silahlı bir mücadelenin yapılacağı ifade edilmiştir.
  • Mondros Ateşkes Antlaşmasına karşı çıkılmıştır.
  • Yapılacak direnişin top yekün bir mücadele olacağı ortaya konulmuştur.
  • Mustafa kemal Paşa'nın resmi görevini yerine getirmeyeceği ortaya çıkmıştır.
  • Askeri ve sivil makamların Milli mücadele yanlılarının elinde kalması amaçlanmıştır.

  Amasya Genelgesi'nin Milli Mücadele'deki Yeri
  • Bir ihtilal beyannamesi özelliği taşır.
  • Türk İnkılabının "İhtilal safhası"nı başlatmıştır.
  • Siyasi,hukuki ve askeri bir direniş başlatmıştır.
  • Havza Genelgesi ile uyandırılmış olan ulusal bilinç artık harekete geçirilmiştir.
  • İstanbul'un artık Anadolu'nun sesini dinlemesi gerektiği ortaya konulmuştur.
  • İstanbul Hükümeti'ne karşı güvenini yitirmiş olan fakat ne yapacağını bilemeyen vatanperver aydınların ve subayların Anadolu'ya geçmesi sağlanmıştır.
  • Yurdun her tarafında yeni bir heyecan oluşmuş ve Sivas Kongresi'ne katılmak için delege seçimleri yapılmaya başlanmıştır.
  • En karanlık günlerde bir milletin yeniden dirilişine önayak olmuştur.
  • Milli Mücadelenin gerekçesi amacı ve yöntemi belirtilmiş daha sonra toplanan bütün kongrelerin ve oluşturulan teşkilatların temeli bu genelgeye dayanmıştır.
  • Milli egemenlik ve bağımsızlık mücadelesi birlikte başlatılmıştır.
  • İstanbul hükümeti'ne karşı açıkça cephe alınmasına rağmen saltanata açıkça karşı çıkılmamıştır.
  Amasya Genelgesi'ne Tepkiler
  • İstanbul Hükümeti Mustafa kemal Paşayı İstanbul'a geri çağırmış,isterse bir süre istirahat için izine ayrılmasını önermiştir.
  • İstanbul Hükümeti genelge maddelerinin yasa dışı olduğunu ilan etmiş ve uygulayacak olanların tutuklanacağını açıklamıştır.
  • Mustafa Kemal Paşa İstanbul Hükümetinin İstanbul'a gelmesini istemesine rağmen bu emri yerine getirmediği için müfettişlik görevinden alınmış hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştır.
  • Böyle bir ortamda Tokat üzerinden Erzurum'a hareket eden Mustafa kemal Paşa Erzurum'da İstanbul ile haberleşmesini bir süre daha sürdürmüş ancak bunun bir fayda sağlamayacağını görünce 7-8 Temmuz 1919 gecesi çok sevdiği askerlik görevinden de istifa etmiştir.Bu karardan sonra Mustafa kemal Paşanın İstanbul Hükümetine resmi açıdan bağlılığı ve emirleri uygulama zorunluluğu kalmamıştır.Bu olaydan itibaren Mustafa kemal Paşa artık sivil bir kişi olarak ulusal direnişi teşkilatlandırmaya çalışacaktır.Sivil olarak gerçekleştirdiği ilk çalışma Erzurum Kongresinin başkanlığını yürütmek olmuştur.


 8. 2010-06-12 #8
  Amasya genelgesi, iç ve dış düşmanlara karşı bir isyan, bir ihtilal parolası niteliğindedir. ¨ Milli irade kavramı yerleştirilmeye çalışılmıştır.
  ¨ Milli egemenlik ve milli devlet kavramlarından ilk defa söz edilmiştir.
  ¨ Türk Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi, planı, programı ve metodu açıklanmıştır.
  ¨ İstanbul Hükümeti'nin, Türk Milletine karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği ve bunun için de İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletlerine karşı, Türk milleti ayaklanmaya davet edilmiştir.
  ¨ Amasya Genelgesi, Türk İnkılap tarihinde, yeni bir Türk Devletinin korumasında katkısı olan çok önemli bir hukuki ve siyasi belge değeri taşır.

 9. 2010-06-12 #9
  • Amasya genelgesi, iç ve dış düşmanlara karşı bir isyan, bir ihtilal parolası niteliğindedir.
  • Milli irade kavramı yerleştirilmeye çalışılmıştır.
  • Milli egemenlik ve milli devlet kavramlarından ilk defa söz edilmiştir.
  • Türk Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi, planı, programı ve metodu açıklanmıştır.
  • İstanbul Hükümeti'nin, Türk Milletine karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği ve bunun için de İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletlerine karşı, Türk milleti ayaklanmaya davet edilmiştir.
  • Amasya Genelgesi, Türk İnkılap tarihinde, yeni bir Türk Devletinin korumasında katkısı olan çok önemli bir hukuki ve siyasi belge değeri taşır.


 10. 2010-06-12 #10
  - Genelge ile yurtta büyük bir sevinç başlamış ve Havza Genelgesi ile istenilen gösteri ve mitinglerin yapılması hız kazanmıştır.
  - Anadolu'nun her tarafında milli nitelikli Sivas Kongresi için delege seçimi başlamış ve seçilen delegeler, büyük gizlilik içinde Sivas'a hareket etmiştir. Bu durum; genelgeye Türk milletinin olumlu baktığının bir işaretidir.
  - İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal'i tutuklaması için 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya özel ve gizli bir görev verecektir.
  - Mustafa Kemal görevden alındığını 26 Haziran 1919'da Sivas'a geldiğinde öğrenir. Bu karara karşı ilk tepkisi; "Ben padişah ve halife efendimizin buyruğu ile göreve atandım. Beni İçişleri Bakanı değil, ancak padişah efendimiz görevden alabilir." olacaktır.


  Okunma: 10467 - Yorum: 9 - Amp
Kullanıcı Oylaması: 3.8/5 - 49