ZARARLI CEMİYETLER
A) MÜSLÜMANLAR TARAFINDAN KURULAN
ZARARLI CEMİYETLER

1. Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası

Padişahın fikirlerini ve Damat Ferit hükümetinin poli*tikalarını des*teklemiştir. Ülkenin kurtuluşunun padişah ve halifenin emirlerine sıkı sıkıya uymakla mümkün olacağı görü*şünü savunmuştur.

2. Teal-i İslam Derneği

Anadolu'daki ulusal direnme eylemlerine ve padişah*lık düzenini yıkmak isteyenlere karşı kurulmuştur. Düş*mana karşı direnmenin yararsız olduğunu Halifelik ma*kamına bağlılıktan başka bir yol kalmadığı fikrini sa*vun*muştur.

3. İngiliz Muhipler Derneği

İngiltere'den Kavmi Necip (soylu millet) olarak bah*seden bir cemiyettir. Milyonlarca müslümanı sömürgesi altına alan bu devletin dost olduğunu belirtmiş ve İngiliz mandasının kabul edilmesini savunmuştur.

4. Hürriyet ve İtilaf Partisi

Padişah ve Damat Ferit hükümetlerini desteklemiştir. Bu parti İttihat ve Terakki partisine tepki olarak kurul*muştu.

5. Kürt Teali Cemiyeti

Wilson ilkelerine dayanarak bağımsız bir Kürt devleti kurmayı amaçlamıştır. İngiltere tarafından desteklemiştir.
Not: Bu cemiyetler Kurtuluş Savaşının yapılmasını gecikmesine neden olmuştur.

B) YABANCILARIN KURDUĞU ZARARLI
DERNEKLER

1. Mavri Mira

Patrikhane'nin desteği ile kurulmuştur. Batı Anadolu*'daki ve Marmara bölgesindeki Rumları örgütle*miştir. Yunanistan yararına çalışmalarda bulunmuştur. Bizans Devletini yeniden kurmayı amaçlamıştır. Mavri Mira'nın alt teşkilatları şunlardır:

a) Yunan Kızılhaçı ve Göçmenler Cemiyeti:

Rum ve diğer azınlık okullarında silahlı çeteler kur*muştur.

b) Trakya Rum Komitesi

Doğu Trakya'yı Yunanistan'a katmayı amaçlamıştır.

2. Etnik'i Eterya:

Yunanlıların tarihi cemiyetidir. Mavri Mira ile birlikte çalışmıştır. Trabzon ve dolaylarındaki Rumları birleştire-rek ve Rum Pontus Devleti'ni yeniden kurmayı amaç*lamıştır.

3. Pontus Rum Derneği

Rum Patrikhanesine bağlı olarak çalışan bir örgüttür. Rum Pontus Devletinin kurulması için çalışmıştır.

4. Kordos (Rum Göçmenler Cemiyeti)

Anadolu'daki Rumları ayaklandırmıştır.

5. Taşnak Sütyun Partisi - Hınçak Derneği

Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermeni Devleti kur*mak amacıyla çalışmışlardır.
Not: Yabancıların kurduğu bu derneklerin ortak amacı, Anadolu'yu paylaşarak kendi devletlerini kur*maktı.