Meleklerin Görevleri ve Özellikleri

2009-01-08 14:50 ARWEN
Melek Nedir?

Melek, Allah tarafından yaratılmış, erkeklik ve dişilikleri olmayan ve Allah'a itaatten ayrılmayan nuranî bir varlıktır. Melekler, duyu organlarıyla algılanabilecek maddî bir yapıya sahip olmamaları yönüyle gayb âlemine ait varlıklardır. Bunun için de, haklarında duyularla değil, âyet-i kerimeler ve peygamberlerin verdikleri haberlerle bilgi sahibi oluruz.
Rabbimiz, gaybın son habercisi, son peygamberi Hz. Muhammed'e (sallallahu aleyhi ve sellem) vahyetmiş olduğu kitabında, bize meleklerden bahseder ve onların varlığına inanmayı iman esasları içinde ifade eder: "Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, (buna) mü'minler de (iman ettiler). Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler." (Bakara, 2/285)
Meleklere inanmayan kişi, ilgili âyetlerin hükmünü inkâr ettiği için iman etmiş sayılmaz. Esasında meleklere inanmamak, dolaylı olarak vahyi, peygamberi, peygamberin getirdiği kitabı ve tebliğ ettiği dini inkâr etmek anlamına gelir.


Meleklerin Özellikleri Nelerdir?

Meleklerle ilgili bilgiyi biz, Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi ve sellem) hadislerinde görmekteyiz. Bir hadis-i şerifte "Cinlerin ve şeytanların ateşten, Hz. Âdem'in topraktan/çamurdan, meleklerin ise nurdan yaratıldığı" (Müslim, Zühd, 10) bildirilir.

Melekler Günah İşlemezler

Melekler, öfke, kin, gazap, kıskanma ve haset gibi negatif duygulardan uzak olup, beşere ait diğer his ve meyillerden korunmuşlardır. Dolayısıyla onlar için, isyan ve başkaldırma gibi herhangi bir günah söz konusu değildir.

Yemez İçmezler, Evlenmezler

İnsanların sahip oldukları yemek, içmek, erkeklik, dişilik, evlenmek gibi fiil ve özelliklerden uzak (Saffat, 37/49) ruhanî birer varlık olan meleklerin, makamları sabittir ve onlar için bir ücret alma da söz konusu değildir.

Son Derece Hızlı Hareket Edebilirler

Melekler, kendilerine has latif ve nuranî bir yapıya sahip olmaları sebebiyle son derece süratli, kuvvetli ve mükemmel varlıklardır. Kur'an'da onların bu özelliklerini ifade adına şöyle buyrulur: "Melekler ve ruh, O(nun arşı)na -miktarı (dünya senesi ile) elli bin yıl olan- bir günde yükselip çıkarlar." (Mearic, 70/4)

Çeşitli Şekillere Girebilirler

Melekler, Allah'ın emir ve izni ile çeşitli şekillere girebilen varlıklardır. Onlar peygamberler tarafından hem aslî, hem de başka şekilleriyle görülmüşlerdir. Meselâ, Cebrail (aleyhisselam) Hz. Meryem'e bir insan şeklinde görünmüştür. (Meryem, 19/16-17.) Hz. İbrahim'e bir oğul müjdesiyle gelen melekler de, insan şeklinde görünmüşlerdir. Ayrıca Cibrîl hadisi olarak bilinen, -iman, İslâm ve ihsan kavramlarının tanımlarının yapıldığı- rivâyette de belirtildiği gibi, Cebrail sahabiler tarafından insan şeklinde görülmüştür. (Müslim, İman 37)

Meleklerin Görevleri Nelerdir?

Yüce Yaratıcı tarafından meleklere verilen görevleri Kur'an âyetlerinin ve bazı hadis-i şeriflerin ışığında şöyle sıralayabiliriz:

1. Allah'ı her bir eksik ve yanlış mülâhazadan tenzih etmek, O'na gece gündüz övgü ve şükranda bulunmak ve O'nu, O'na yaraşır bir biçimde yüceltmek.

2. Allah'ın peygamber olarak seçtiği kullarına vahiy getirmek.

3. Peygamberleri salât ve selâm ile yüceltmek ve bütün insanlara dünyada hayır duada bulunmak.

4. Peygamberlere ve mü'minlere manevî bir güçle destek olup onları sıkıntılı ve üzüntülü anlarında rahatlatmak, inkârcıları ise sıkıntıya sokmak.

5. İnsanı koruyan takipçiler olarak bir anlamda insanlara hizmet etmek.

6. İnsanların fiillerini kaydetmek.

7. Kâinatla ilgili olarak yürütülen ilâhî icraata vasıta olmak.

8. Beşerin yaratılış ve ölümüyle ilgili olarak görev yapmak.

9. İlâhî cezaları icra eden elemanlar olarak görev yapmak.

Melekler Kaç Gruba Ayrılır, Vazifeleri Nelerdir?
Meleklerin Sayısı ve Çeşitleri:

Meleklerin sayısını ancak Allah bilir. Kur'an'da ve hadislerde meleklerin sayıları hakkında açık bir bilgi mevcut değildir. Ancak Kur'an'ın "Göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir." şeklindeki beyanlarından hareketle, sayılamayacak kadar çok olduklarını söylememiz mümkündür.

Vahiy Meleği Hz. Cebrail

Cebrail (aleyhisselam) dört büyük melekten biridir. Allah tarafından peygamberlere vahiy getirmekle görevlendirilmiştir. İsmi Kur'an'da üç yerde Cibrîl olarak geçmektedir. Ayrıca Cibrîl âyetlerde "ruh", "rûhenâ", "rasûlün kerîm", "rasulü rabbik", "ruhu'l-emin", "ruhu'l-kudüs" gibi isimlerle de zikredilmektedir. Bir hadiste ise, bunlara ilâveten "en-Nâmus" diye isimlendirilmektedir.

Kıyamet Meleği: Hz. İsrafil

Bu meleğin adı Kur'an'da açıkça geçmez. Âyetlerde yalnızca, sura üflenileceğinin haberi verilir. Adı, hadiste dört büyük meleğin içinde zikredilir. İsrafil (aleyhisselam) sûra iki defa üfleyecek, ilkinde kıyamet kopacak, ikincisinde ise tekrar diriliş meydana gelecektir.

Ölüm Meleği: Hz. Azrail

Görevi, ölüm vakti gelenlerin ruhunu teslim almaktır. Kur'an'da ölüm meleği adıyla ifade edilmiştir.

Kirâmen Kâtibîn Melekleri

İnsanın sağında ve solunda görevli olarak bulunan iki meleğin adıdır. Sağdaki, iyi iş ve davranışları, soldaki ise kötü iş ve davranışları tespit etmekle görevlidir. ˜Hafaza melekleri' adı da verilen bu melekler, kıyamet günü hesap sırasında yapılan işlere de şahitlik edeceklerdir.

Kâinattaki Hadiseleri İdare Eden Melek:

Hz. Mikâil Dört büyük melekten biri olup Allah tarafından kâinattaki tabii olayların ve yaratıkların rızıklarının idaresine vasıta kılınmıştır. İsmi, Kur'an'da sadece bir âyette geçer.

Mukarrebûn Melekleri


İlliyyûn ve Kerûbiyyûn olarak da anılan bu melekler, Allah'ı tesbih ve anmakla görevli olup O'na çok yakın ve O'nun katında şerefli bir mevkide bulunurlar.

Hamele-i Arş Melekleri

Arşı (Allahın kudret ve saltanatının tecelli yeri) taşıyan meleklerin adıdır. Kur'an'da haklarında şöyle buyrulur: "Arşı taşıyan, bir de onun çevresinde bulunan melekler devamlı olarak Rab'lerini zikir ve O'na hamd ederler."

Münker ve Nekir Melekleri


Ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli iki melektir. Bilinmeyen, tanınmayan, yadırganan anlamındaki Münker ve Nekîr, mezardaki şahsa, hiç görmediği bir şekille gelmeleri sebebiyle bu ismi almışlardır. Bu iki melek kabirdeki ölülere, "Rabbin kim?", "Peygamberin kim?", "Kitabın ne?" şeklinde sorular yöneltirler ve o insana, alacakları cevaplara göre muamele ederler. Hadis-i şeriflerde, insanın kalbine doğruyu ve gerçeği ilham eden, Kur'an okunurken yeryüzüne inen meleklere de dikkat çekilir.

Melek İnancı İnsana Ne Kazandırır?

Meleklere inanan birisi, kendisini hiçbir zaman yalnız hissetmez. Zira böyle birisi en yalnız zamanlarında bile, kendisiyle beraber bulunan meleklerin varlığını bilir ve onların mevcudiyetlerinden duyduğu manevî bir feyizle yalnızlığını ünsiyete (sıcak bir birlikteliğe) çevirir.

Her an onların kontrolü altında olduğunu bilen ve düşünen bir mü'min, günahlara doğru yürümekten hem utanır hem de çekinir. Melek inancı, manevî güzelliğin ve ahlâkî inceliğin bir sembolü olarak, insanlarda kendilerine benzemeye özlem duyulan bir hedef olarak da teşvik edici bir etkiye sahiptir.


İlgili Diğer Konular

2011-03-10 19:51 inci yaşlarım
cebrail allah ile peygamber arasındaki mesajları iletir
mikail doğa olaylarıyla ilgilenir
azrail eceli gelen insanların canını almakla görevlidi
israfil sur denilen alete üfleyecektir birinci üfleyişte dünya hayatı bitecek ikinci üfleyişte ahiret hayatı başlayacaktır
münker ve nekir yazıcı melektir
hazin cehennemde görevli melektir
2011-10-11 15:35 Misafir
Meleklerin özelliklerini uzun uzun anlatın
2011-10-12 20:37 la la la land
hepinize çok teşekkür ederim .ödevim çok iyi oldu
2011-12-06 19:03 Misafir
bu site çok harika bütün ödevimi burdan yaptım süper diger arkadaşlarada tavsiye ederim
2011-12-06 19:06 Misafir
çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk süper
2011-12-26 18:46 blank
çok güzel bir siteeeeeeeeee
2011-12-31 14:43 Misafir
kim koymuşsa ellerine sağlık 100 aldım
2012-03-29 21:51 Misafir
lan gavatlar hanıda var diosunuz o.ç ler
2012-11-15 21:28 Misafir
çok teşekkür ederim ödevim için herşey burada...
2012-11-23 00:01 Misafir
çok güzel site tavsiye ederim
2012-11-24 17:05 Misafir
haha ne kadar komik şeyler gibisi bee
2012-11-25 14:18 Misafir
Alıntı
inci yaşlarım Nickli Üyeden Alıntı »

cebrail allah ile peygamber arasındaki mesajları iletir
mikail doğa olaylarıyla ilgilenir
azrail eceli gelen insanların canını almakla görevlidi
israfil sur denilen alete üfleyecektir birinci üfleyişte dünya hayatı bitecek ikinci üfleyişte ahiret hayatı başlayacaktır
münker ve nekir yazıcı melektir
hazin cehennemde görevli melektir

Birde hamele-i arş melekeri var.Görevi ise:Yüce Alahın kudret ve saltanattının tecelli yerini taşıyan meleklerdir.
2012-12-01 09:42 Misafir
Çok güzel oLdu Bunu Yapanın eLLerine SaqLık
2012-12-05 21:14 Misafir
çok salun ödevimi yaptım sayenizde
2012-12-25 18:46 Misafir
güzel
2013-01-01 11:32 Misafir
bu siteyi çok beğendim ödevimi burdan yaptım arkadaşlarıma da tavasiye ett,im
2013-01-02 20:45 sezer <3 esra
teşekkür ederim ödevim çok iyi oldu inş. öğretmende begenir ve sizin sayenizde bi 100 kaparım :D :D
2013-01-03 22:28 ISTIAlbay
saolun sayenizde 100 alırım inşallah
2013-03-13 17:07 ha ha ha haa :)
ödevlerimi öğretmenim çok beyendi çok teşekkürlerrrrrrrrrrrrrrrrr :)
2013-10-02 17:44 Misafir
kim yaptıysa süper olmuş çok teşekürler.1000 aldım.emeğe saygı :)
2013-11-14 16:15 Misafir
Çok güzek yazmıssınız ellerinizi sağlık öğretmenimede gösterdim cok beyendi
2013-12-31 21:38 Ta Ta Tam ÖLdün
Iyi iyi çok güzelll :) site güzel
Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim