Tiroid Kanseri Nedir?

2011-06-05 16:43 ARWEN
Tiroid kanseri tüm kanser ölümlerinin % 0.1'ini oluşturur. Tek ve solid tiroid nodüllerinde % 10-15 oranında kanser olasılığı söz konusudur. Basedow-Grawes hastalığı, toksik ve basit mültinodüler guvartrda % 5 dolayında, Hashimato tiroiditinde ise % 5'in üzerinde kanser gelişme riski vardır. Kadınlarda daha sık görülür (2.5/1).
Tiroid kanserlerinde klinik bulgular kişiye ve kanser türüne göre değişiklik gösterir. Hastalar uzun süreden beri varolan ve gelişme göstermeyen bir kitle ile başvurabilirler ya da tam tersine, kısa bir süreçte ortaya çıkan ve büyüyen tiroid nodülü veya uzun süreden beri sessiz duran guvatrda hızlı gelişme asıl yakınma nedeni olabilir. Ender ola*rak kısa sürede yutma güçlüğü, ses kısıklığı veya solunum güçlüğü gelişebilir. Ancak hastaların önemli bir bölümü asemptomatiktir.
Muayenede nodül veya nodüllerin büyüklüğü, kıvamı ve mobilitesi değerlendirilir. Nodülun sert ve düzensiz yapıda olması, çevre tiroid dokusuna yapışıklığı, servikal ganglion saptanması önemli bulgulardır. Ancak bu bulguların hiçbiri kanser tanısı için özgül değildir. Tiroid nodüllerinin değerlendirilmesi aşamasında 99 mTc veya I 123 sintigra-fisi, ultrasonografi, serum sTSH ölçümü gibi yöntemlerden sonra ince iğne aspirasyon biyopsisi (II-AB) ve sitolojik inceleme ile vakaların % 85'inde tanıya ulaşılır. Tanı şüpheli kalmışsa ya da kesin so*nuç almamışsa İİAB ultrasonografi eşliğinde tekrarlanır. Bu yöntemle elde edilen tanının malign veya şüpheli olduğu hastalarda cerrahi girişim uygulanır.
Ameliyat sırasında frozen section yapılarak ma-lignite tanısı doğrulanır. Girişim sonrası ameliyat piyesinin histopatolojik incelemesinde tümörün boyutu, tümör kapsülüne invazyonu, damarlara invazyonu, tiroid dokusu içine, tiroid kapsülüne ve çevre dokulara yayılımı önemli kriterlerdir. Bu kriterler hem prognostik değer taşır, hemde hastaya girişim sonrası yapılacak tedaviyi yönlendirir.


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim