Kültürün İşlevleri Nelerdir?

2010-11-06 22:01 ARWEN
Kültür, kökleşmiş içerikleriyle kuşaklar boyu sürekliliğini korur ve toplumsal yapının da bu yolla devamını sağlar. Kökleşmiş kültür içerikleri derken örf, adet, gelenek ve görenekler kastedilir.
Kültür, bir yandan toplum değerlerinden, diğer yandan da bu doğrultuda ortaya konulan davranış kalıplarından oluşur, insanlar belli konularda bu konuların gerektirdiği ilişkiler kurar, belli biçimlerde davranırlar. Bu davranışlar yinelenerek alışkanlıklara dönüşür ve grubun diğer üyeleri tarafından da paylaşılır. Zamanla ortaklaşa bir biçim alan davranışlar, belirli davranış kalıplarını meydana getirir.
Yürüyüş, giyinme, selamlaşma gibi gözle görülebilen biçimlerde ortaya çıkar. Bunlar aile yaşamından hukuk ve devlet yaşamına, arkadaşlık ilişkilerinden yolculuk davranımlarına varıncaya kadar her alanda görülür, işte kültür, bu davranış kalıplarını da içinde taşır. Davranış kalıpları toplumsal değerler doğrultusunda oluşur ve kültür içinde temel bir işleve sahiptir. Topluma yeni katılan birey, kültürün değerleri yanında bu davranış kalıplarını da öğrenir ve benimser. Kendisi de bu biçimde davranmaya başlar. Bu yolla kültür, grup yaşamını düzenler, grup yaşamında ve toplumsal ilişkilerde yerleşmiş davranış kalıpları sunar.
Dil, kültürün en önemli öğesi ve taşıyıcısıdır. Kültür; her şeyden önce bireyler arasında bir iletişimin var olmasını gerektirir, iletişim jest, mimik ya da başka anlatım biçimleriyle sağlanabilir. Fakat temel iletişim aracı dildir. Bir dile sahip olmak insana çok şey kazandırır. İnsan, dil sayesinde atalarının karşılaştığı sorunu yeniden çözmeye zorlanmaz. Dille düşüncelerimizi açıklayabiliriz. Dille kültürün bize öğrettiklerini anlamlandırırız. Kültür dil aracılığıyla aktarılır, ama onu oluşturup zenginleştiren de kültürün kendisidir. Dil, kültürün bir ürünüdür ve kültürün diğer ürünlerinin de devamını sağlar.
İnsanlar, kültürü, sonradan eğitim ve öğretim yoluyla kazanırlar. Bu nedenle, eğitim ve kültür ilişkisi zorunlu bir ilişkidir. Eğitim de dil gibi kültürün bir ürünüdür ve kültürün diğer ürünlerinin devamını sağlar. Eğitimle kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel değerler toplumu devam ettirir. Kültürün eğitim ve öğretimle aktarımı ailede başlar ve yaşam boyu sürer. Kısaca, eğitim, kültürün bir ürünüdür, kültürün aktarımını ve diğer ürünlerinin devamını sağlar.
Hangi kültüre ait olursa olsun, her sanat eserine hayat veren duygu ve düşünceler o kültürün özelliklerini taşır. Edebiyat, mimarî, resim, müzik, tiyatro, folklor ve sinemada bu folklor ve sinemada bu açıkça görülür. Sanatın sanatçıya bağlı oluşu, birey tarafından yaratılması sanatı toplumsal bir olgu olmaktan uzaklaştırmaz. Sanat eseri, toplumdan bireye yansıyan duygu ve düşüncelerin bir ürünüdür.

Bireyin duygu ve düşüncelerinin kaynağı, içinde yaşadığı kültür çevresidir. Sanat önce yöresel, sonra millî ve en son da evrenseldir. Sanat eseri, belirli bir kültür içinde yetişen sanatçı tarafından yaratılır. Ama o kültürün özelliklerini kuşaklar boyunca taşır. Şu halde, sanat da dil ve eğitim gibi kültürün bir ürünüdür, onun kuşaklar boyu devamım sağlar.

Kültür, toplumsal dayanışmanın en önemli temellerinden biridir. Bireyler, kültür içinde sadece kendi kültür özelliklerine bağlı hale getirilmekle kalmazlar, aynı zamanda bu gelenekleri paylaşan diğer kişilere de sadık kalmaya yöneltilirler. Kültür, kişilerin yurtseverlik gibi bazı hedefler için birlikte çalışmasını gerektirir. Birlikte girişilen çabalar, sosyal dayanışmaya katkıda bulunur.

Kültür, her toplumun değerler sistemim yansıtma işlevine de sahiptir. Her toplumun kültür içerikleri birbirlerinden farklıdır. Kültür, toplumsal kişiliğin oluşmasında başat faktördür. Kişilik, kültürün bir ürünüdür. Bu nedenle, tipik bir Mısırlıdan, tipik bir Meksikalıdan söz edilebilir. Kültür, toplumla ilgili olan her şeyin bir sentezini verir. Kültür, toplumsal davranışı ve diğer tüm unsurları bir sistem içinde birbiriyle ilintilendirip anlama kavuşturur.


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim